Klantenportaal
Nieuws (binnenkort)

Privacy beleid

 

Filotax bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Alle door ons verzamelde persoonsgegevens worden enkel om beroepsmatige reden gebruikt.

 

Filotax bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

 

Filotax bvba verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze opdracht met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens te bewaren. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Filotax bvba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Aan uw verzoek zal zo snel mogelijk, maar binnen de 4 weken, gevolg worden gegeven.

 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico en dienen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot onze IT systemen zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

 

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Onze privacy beleid is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet.

 

Indien u meent dat Filotax bvba niet rechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat of op enigerlei wijze de wetten en de regelgeving overtreedt, hebt u het recht klacht in te dienen bij de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer CBPL: www.privacycommission.be